Over het werk van Lisa van der Heijden.

 

Tekst van Jetteke Bolten – Rempt, voormalig directeur van de Lakenhal te Leiden.

 

Lisa van der Heijden is schilder. Zij schildert schilderijen. Op spieramen gespannen doek beschildert zij met olieverf die, in den beginne, voor haar vooral kleur betekent. Ik zeg 'in den beginne' omdat zij voor of op het maagdelijke linnen een soort scheppingsdaad stelt. In den beginne was er kleur en dus licht. Het spul dat de kleur draagt, de materie, brengt zij in dunne lagen aan,

telkens over elkaar. De sporen van eerder aangebrachte kleuren blijven hier en daar zichtbaar, op de zijkanten van het schilderij, in hoeken of aan randen. Dat wil zij ook. Op die manier kan je als kijker het onstaansproces zo niet volgen, dan toch vermoeden. Zij schildert de verschillende lagen kleur over elkaar, totdat gebeurt, waar zij naar streeft: kleur wordt ruimte. Dat proces kan maanden duren. Een transsubstantiatie vindt plaats, om nog maar eens een term uit de religieuze context te gebruiken. Was de verf in den beginne kleur, dan gaat die kleur door de subtiele gelaagdheid over in ruimte, zuiver visuele ruimte.

 

Hier komen dan bij de beschouwer onvermijdelijk landschappelijke associaties. Denk aan de hemel met zijn oneindig variërende luchten. Het licht maakt elk spoor van vocht naar zijn geaardheid in lagen zichtbaar – wolken , nevels, gassen. Schier oneindige ruimte ook zichtbaar doordat het oorspronkelijk blauw wordt versluierd door meer of minder lagen. Zie, uit de schoorsteenpijp komt een vervliegend pluimpje tegen de strak blauwe lucht. Elke lichtconditie die zo ontstaat, geeft gelegenheid tot interpretatie. Maartse luchten zijn heel anders dan die van mei of juni, laat staan die van november of die van een winterse heldere nacht. Dat geldt voor de hemelse ruimte. Zoiets kan je ook ervaren met de blik omlaag gericht, in het water, door het ijs, op de maagdelijke sneeuwvlakte waar niemand nog was geweest. Elk spoor dat daarna onvermijdelijk getrokken wordt, verraadt zijn herkomst en vertelt een soms wreed verhaal.

 

Als de zuivere visuele ruimte op het doek geschapen is, verruilt Lisa haar rol. Als de kleur tot ruimte is geworden dan vraagt die ruimtelijke maagdelijkheid opnieuw een daad, als in den beginne. Nu zijn het echter sporen van geweld, in fel contrast of lichter. Zoals de graffitispuiter de muur voorziet van sporen van zijn bestaan: soms is zijn 'tag' ijl en mooi als was het een Japans karacter, soms is het spoor als een bloederige wond. Lisa bewerkt haar zelf gecreëerde ruimte met tekens om het beeld realiteitsgehalte te geven, met visuele middelen, abstract. Haar schilderijen zijn hedendaagse 'Andachtbilder' om het eens op zijn Duits te zeggen: hoe langer je er naar klijkt, hoe meer ruimte zij prijs geven over het ontstaan en het zijn ervan.

 

 

Jetteke Bolten - Rempt, ehemalige Directorin des Museum's De Lakenhal in Leiden - März 2008

Die Entdeckung von Lisa van der Heijden

Text ausgesprochen anlässlich der Ausstellungseröffnung in Pulchri Studio, Den Haag, 14. 3. 2009, durch Jetteke Bolten-Rempt, ehemalige Directorin des Museum's De Lakenhal in Leiden.

Lisa van der Heijden ist Malerin. Sie malt Bilder. Auf Keilrahmen gespanntes Leinen bemalt sie mit Ölfarbe, die am Anfang vor allem “Farbe” bedeutet. Ich sage “am Anfang” weil sie auf dem jungfräulichen Tuch eine Art Schöpfungstat stellt.

Im Anfang war Farbe und deshalb Licht. Auf dem Material das die Farbe trägt, die Materie, bringt sie viele dünne Farbschichten übereinander an. Die Spuren von früheren Schichten bleiben hier und dar sichtbar an den Seiten der Bildträger, in Ecken und Rändern. Das will sie auch. Durch diese Spuren kann man als Betrachter den Entstehungsprozess wenn nicht folgen dann doch vermuten.

Van der Heijden malt unterschiedliche Farbschichten übereinander bis das entsteht wonach sie strebt: Farbe wird Raum. Dieser Prozess kann Monate dauern. Es findet eine Art Transsubstantiation statt um nochmal einen Begriff aus dem religiösen Kontext zu benutzen.Was am Anfang Farbe war geht durch die subtile Schichtung über in Raum, in einen pur visuellen Raum. Hier bekommt der Betrachter unvermeidlich landschaftliche Assoziationen. Denk and die Atmosphäre mit seinem unendlich varierenden Himmel. Das Licht macht jede Spur von Feuchtigkeit, je nach ihrer Beschaffenheit, in Lagen sichtbar – Wolken, Nebel, Gase. Der schier unendliche Raum des Himmels ist sichtbar weil das ursprüngliche Blau durch mehr oder weniger Schichten verschleiert wird. Schau, aus einem Schornstein kommt ein verfliegendes Federchen in den strahlend blauen Himmel. Jeder Lichtzustand der so entsteht, gibt Gelegenheit zur Interpretation. Ein Himmel im März sieht ganz anders aus als im Mai oder Juni oder gar im November oder in einer winterlich hellen Nacht.

Dies gilt für den Himmelsraum. So etwas kann man auch erfahren mit dem Blick nach unten, ins   Wasser, durch das Eis, oder auf eine jungfräuliche Schneedecke. Jede Spur verrät seine Herkunft und erzählt manchmal eine grausige Geschichte.

Wenn der pure visuelle Raum auf dem Tuch erschaffen ist, verändert Van der Heijden ihre Rolle. Wenn Farbe zum Raum geworden ist fragt diese räumliche Jungfräulichkeit erneut um ein Tat, so  wie im Anfang. Jetzt sind es jedoch Spuren von Gewalt, in starkem oder auch hellerem Kontrast. So, wie ein Graffiti-sprayer Wände mit Spuren seiner Existenz vorsieht: manchmal ist sein “tag” leicht und schön wie ein japanischer Karakter, manchmal ist die Spur wie eine blutende Wunde.

Van der Heijden bearbeitet ihre selbstcreierten Räume mit Zeichen um dem Bild realen Inhalt zu geben mit visuellen Mitteln, abstrakt. Ihre Bilder sind moderne “Andachtsbilder”: Je länger man schaut desto mehr Raum geben sie preis über die Entstehung und seine Existenz.    

Jetteke Bolten - Rempt, ehemalige Directorin des Museum's De Lakenhal in Leiden - März 2009